Algemene Voorwaarden Autorijschool Twan.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die met Autorijschool Twan aangegaan worden.
Hierin vermeld staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door zowel de rijschool als de leerling.

ARTIKEL 1 – Afspraken rijschool
1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldige instructeurspas.
1.2 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling, theoretische uitleg en praktijk.
1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding of extra lessen in dezelfde week.

ARTIKEL 2 – Afspraken leerling
2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan brengt de rijschool 100% van de les in rekening.
2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. De leerling dient dit wel 48 uur van te voren te melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
Let op: de 48 uur geldt alleen van maandag t/m zaterdag. Op zondag worden afmeldingen niet verwerkt. Wil de leerling de rijles van bijvoorbeeld maandag afzeggen, dan dient de leerling dit de vrijdag ervoor, vóór 18:00 uur, aan de rijschool door te geven, voorkeur telefonisch (mag via WhatsApp).
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van naaste familie, een spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: griep, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.
2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, waaronder ADHD, ADD, ASS, medicijn-, alcohol- en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in punt 2.5 vermeld staat, of de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid heeft ingevuld, dan heeft de rijschool het recht de lessen (de les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden, TussenTijdse Toets gelden en of examengelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3 – Betaling
3.1 Betalingen zijn contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden vóór iedere les. Hierop volgt een betaalbewijs.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betalingen uiterlijk 1 week na de factuurdatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stopgezet. Betalen kan in maximaal 3 termijnen.
3.3 Om gebruik te maken van het Pakket Junior dient er op z’n minst 1/3 van het Pakket te zijn voldaan vóór aanvang. Dit i.v.m. de leermiddelen die uitgereikt worden. Vóór aanvang van de praktijklessen moet het restant of het 2/3 deel zijn voldaan. Het laatste deel moet uiterlijk 2 maanden daarna voldaan zijn.
3.4 Bij het Stel Zelf Samen Pakket betaal je per rijles. Dit doe je voorafgaand aan de rijles. Anders zal de rijles niet doorgaan. Zie hiervoor artikel 2.3.
3.5 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

 • Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €25) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
 • De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.6 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.
3.7 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en hij/zij behaalt het rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig benut is, dan heeft hij/zij recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur-prijs minus administratie kosten á € 50,-.

ARTIKEL 4 – Theorie
4.1 De leerling mag een theorieles afzeggen of verschuiven. De leerling dient dit wel 48 uur van te voren te melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de theorieles in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

ARTIKEL 5 – TussenTijdse Toets
5.1 De instructeur bepaalt wanneer de TussenTijdse Toets aangevraagd kan worden.
5.2 Als de leerling niet of te laat op de TussenTijdse Toets verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. De TussenTijdse Toets komt dan te vervallen.
5.3 Mocht de TussenTijdse Toets niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling de TussenTijdse Toets niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen (de werkelijk gereden uren).
5.4 De rijschool houdt zich het recht voor om te aller tijden zonder opgaaf van redenen de TussenTijdse Toets te verzetten of te annuleren.

ARTIKEL 6 – Aanvraag examen en doorgaan examen
6.1 Praktijkexamen B wordt alleen gereserveerd indien:

 • De leerling minimaal 9 lesuren (6 lessen van 1,5 uur) uur afneemt tussen TussenTijdse Toets en praktijkexamen.
 • De leerling alle openstaande bedragen voor aanvraag praktijkexamen heeft voldaan.

6.2 Als de leerling niet of te laat op het praktijkexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt dan te vervallen.
6.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.
6.4 De rijschool houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het examen te verzetten of te annuleren.

ARTIKEL 7 – Herexamen
7.1 Herexamen B, B-FA, BNOR wordt alleen gereserveerd indien de leerling minimaal 9 lesuren (6 lessen van 1,5 uur) tussen de examens afneemt.
7.2 De rijschool houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het herexamen te verzetten of te annuleren.

ARTIKEL 8 – Beëindiging van de les- en pakketovereenkomst zonder restitutie van alle betaalde gelden.
8.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

 • De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5).
 • De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
 • De gezondheidsverklaring bewust niet naar waarheid is ingevuld.
 • Indien de leerling verhuist naar ander postcode gebied dan bij aanvang les overeenkomst.
 • Indien de leerling 6 maanden niet heeft gelest zonder aangetekende schriftelijke opgave van redenen.
 • De leerling zich niet houdt aan het schriftelijk overeengekomen lesplan t.b.v. TussenTijdse Toets of praktijkexamen B, B-H, B-FA, B-H-FA, BNOR.
 • De leerling lessen afzegt of wil verplaatsen van overeengekomen lesplan t.b.v. TussenTijdse Toets of praktijkexamen B, B-H, B-FA, B-H-FA, BNOR.
 • De leerling 3 keer zonder opgave de geplande les niet heeft gereden (zie artikel 2.3).
 • De leerling niet voldoet aan artikel 2.3.

ARTIKEL 9 – Aanvullende afspraken
9.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.
9.2 Echter deze Algemene Voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 10 – Lespakketten, extra lesuren
10.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan de TussenTijdse Toets dan kan de leerling nog geen gebruik maken van de TussenTijdse Toets. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor de TussenTijdse Toets, deze “plan van aanpak” gaat in goed overleg met de instructeur.
10.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen TussenTijdse Toets gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).
10.3 De rijschool is niet verplicht om restitutie te verlenen op afgenomen lespakketten, extra lesuren of CBR gelden.

ARTIKEL 11 – Vrijwaring
11.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

 • De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De instructeur zit immers naast de leerling en kan zo nodig ingrijpen. De rijschool draagt dan zelf het risico.
 • Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

11.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 12 – Geschillen
12.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13 – Sponsoring
13.1 Voorwaarden Sponsoring:

 • Autorijschool Twan en desbetreffende sportclub hebben afspraken gemaakt hoe de sponsoring eruit ziet. Meerdere opties zijn mogelijk.
 • Autorijschool Twan is de enige rijschool met wie de sportclub een sponsoring aangaat.
 • De sportclub promoot Autorijschool Twan actief binnen de club, op social media en website.
 • Autorijschool Twan noemt de club ook op zijn website en op social media.

13.2 Gebruik maken van de sponsor actie:

 • Als lid van de vereniging kun jij gebruik maken van deze actie. Deze actie is club afhankelijk.
 • Het lid neemt het Pakket van 26 lessen af.
 • Zodra het gehele Pakket is betaald zal Autorijschool Twan het afgesproken bedrag schenken aan de club.

ARTIKEL 14 – Actie(s)

 • Het Pakket Junior is speciaal voor 16-jarigen.
  Je start op je 16e met je Theorie en aansluitend volg je een van de Alles-In-Een lespakketten (28-32-36 rijlessen).

 

(Prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden.