Algemene Voorwaarden Autorijschool Twan.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die met Autorijschool Twan aangegaan worden.
Hierin vermeld staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door zowel de rijschool als de leerling.

ARTIKEL 1 – Afspraken rijschool
1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldige instructeurspas.
1.2 De leerling legt het Praktijkexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling, zowel theoretische uitleg als praktijk.
1.4 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding of extra lessen in dezelfde week.

ARTIKEL 2 – Afspraken leerling
2.1 Om autorijlessen te volgen moet je minstens 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan brengt de rijschool 100% van de les in rekening.
2.3 De leerling mag een rijles of theorieles afzeggen of verschuiven. De leerling dient dit wel 48 uur van te voren te melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
Let op: de 48 uur geldt alleen van maandag t/m zaterdag. Op zondag worden afmeldingen niet verwerkt. Wil de leerling de rijles van bijvoorbeeld maandag afzeggen, dan dient de leerling dit de vrijdag ervoor, vóór 18:00 uur, aan de rijschool door te geven, voorkeur telefonisch (mag via WhatsApp), binnen de 24 uur natuurlijk niet via WhatsApp, maar telefonisch.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van naaste familie, een spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: griep, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.
2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, waaronder ADHD, ADD, ASS, medicijn-, alcohol- en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.
2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in punt 2.5 vermeld staat, of de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid heeft ingevuld, dan heeft de rijschool het recht de lessen (de les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden, TussenTijdse Toets gelden en of Examengelden.
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.
2.8 Corona en griepepidemieën, indien een leerling zich niet ziekmeld maar tijdens de rijles blijkt het toch niet verantwoord om te lessen, dan heeft de rijschool het recht om de les af te breken. De les komt dan te vervallen, maar wordt wel in rekening gebracht. En er worden twee lessen (twee weken) van je lespakket in mindering gebracht.

ARTIKEL 3 – Betaling
3.1 Betalingen zijn contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden vóór iedere les. Hierop volgt een betaalbewijs.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betalingen uiterlijk 1 week na de factuurdatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stopgezet. Betalen kan in maximaal 3 termijnen.
3.3 Om gebruik te maken van het Pakket Junior dient er op z’n minst 1/3 van het Pakket te zijn voldaan vóór aanvang. Dit i.v.m. de leermiddelen die uitgereikt worden. Vóór aanvang van de praktijklessen moet het restant of het 2/3 deel zijn voldaan. Het laatste deel moet uiterlijk 1 maand daarna voldaan zijn.
3.4 Bij los aangeschafte rijlessen (of rijlessen na een Pakket) betaal je of per rijles. Dit moet voorafgaand aan de rijles voldaan zijn, dus op de rekening staan of contant, zie punt 3.1. Anders zal de rijles niet doorgaan. De les wordt dan wel in rekening gebracht. Zie hiervoor artikel 2.3. Een geplande rijles kan hierdoor niet geannuleerd worden. Of je betaald het totale bedrag voorafgaand aan de eerste (losse) rijles op rekening of contant.
3.5 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

 • Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €25,-) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
 • De rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.6 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.
3.7 Als de leerling een Pakket heeft aangeschaft en hij/zij behaalt het rijbewijs terwijl het Pakket nog niet volledig benut is, dan heeft hij/zij recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de huidige pakket uur-prijs en minus administratie kosten á € 50,-.
3.8 Als de leerling een Pakket heeft aangeschaft en hij/zij maakt het Pakket niet af, uitgezonderd de redenen genoemd bij artikel 8.1, dan heeft hij/zij recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen het (op dat moment geldende) uurtarief, minus administratie kosten á € 50,-.
3.9 Als de leerling een Pakket heeft aangeschaft en 6 maanden of langer geen gebruik heeft gemaakt van het Pakket, anders dan de redenen genoemd bij artikel 8.1, dan volgt er geen restitutie, er wordt na deze periode gelest tegen het op dat moment geldende uurtarief. 12 maanden na aanvang Pakket komt het tegoed en dus het Pakket te vervallen.
3.10 Als de leerling Na Pakket heeft aangeschaft en hier langer dan 6 maanden over doet (of er 6 maanden of langer geen gebruik van heeft gemaakt) dan vervalt het tegoed, er volgt dan geen restitutie.
3.11 Als de leerling een Pakket heeft aangeschaft en hij/zij doet er langer dan 12 maanden over (voordat het Pakket is opgebruikt), dan vervalt het tegoed en dus het Pakket.
3.12 Komt een leerling buiten Pakket dan wordt er gelest tegen de op dat moment geldende tarieven, Na Pakket.
3.13 Een proefles wordt in de vorm van borg in rekening gebracht. Wordt er een All-In Pakket afgenomen en volledig benut (binnen 12 maanden) dan ontvang je de borg terug, anders is de borg niet retourneerbaar. Wordt de proefles niet gereden ook dan is het bedrag (de borgsom) niet retourneerbaar.
3.14 Bij betaling in termijnen moet het bedrag uiterlijk op de vervaldatum op de rekening staan. Anders zal de eerstkomende rijles niet doorgaan. De les wordt dan wel in rekening gebracht. Een geplande rijles kan hierdoor niet geannuleerd worden.

ARTIKEL 4 – Theorie
4.1 De leerling mag een theorieles afzeggen of verschuiven. De leerling dient dit wel 48 uur van te voren te melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de theorieles in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Zie artikel 2.3.
4.2 Voor het aanvragen van een Theorie-examen of het wijzigen van een Theorie-examen worden er administratie kosten in rekening gebracht, deze bedragen € 25,-. Kosten die het CBR berekend komen voor rekening van de leerling.
4.3 De All-in Pakketten bevatten het standaard Theorie-examen, deze is niet in het Pakket berekend, zie de o.v.k. Wordt er gebruik gemaakt van een andere vorm van het Theorie-examen dan worden deze kosten doorberekend aan de leerling. Toeslagen vanuit het CBR zijn ook voor rekening van de leerling.
4.4 Theorie behaald via een externe opleider wordt niet erkend als zijnde dat er aan de voorwaarden voor Theorie is voldaan, zie de o.v.k.

ARTIKEL 5 – TussenTijdse Toets
5.1 De TussenTijdse Toets wordt alleen gereserveerd indien:

 • De instructeur vind dat de leerling klaar is voor de TussenTijdse Toets.
 • De leerling alle openstaande bedragen vóór aanvraag TussenTijdse Toets heeft voldaan.

5.2 Als de leerling niet of te laat op de TussenTijdse Toets verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. De TussenTijdse Toets komt dan te vervallen.
5.3 Mocht de TussenTijdse Toets niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling de TussenTijdse Toets niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen (de werkelijk gereden uren).
5.4 De rijschool houdt zich het recht voor om te aller tijden zonder opgaaf van redenen de TussenTijdse Toets te verzetten of te annuleren.
5.5 Voor het aanvragen of wijzigen van een TussenTijdse Toets worden er administratie kosten in rekening gebracht. Kosten die het CBR berekend komen voor rekening van de leerling.
5.6 Voor de TussenTijdse Toets worden kosten in rekening gebracht voor administratie, het gebruik van het voertuig, de aanwezigheid van de instructeur en eventueel een rijles vlak vóór je TussenTijdse Toets. Toeslagen vanuit het CBR zijn ook voor rekening van de leerling.

ARTIKEL 6 – Aanvraag Praktijkexamen en doorgaan examen
6.1 Praktijkexamen B wordt alleen gereserveerd indien:

 • De instructeur vind dat de leerling klaar is voor het Praktijkexamen.
 • De leerling minimaal 10 lessen afneemt tussen de TussenTijdse Toets en het Praktijkexamen.
 • De leerling alle openstaande bedragen vóór aanvraag Praktijkexamen heeft voldaan.

6.2 Als de leerling niet of te laat op het Praktijkexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt dan te vervallen.
6.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen (de werkelijk gereden uren).
6.4 De rijschool houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het examen te verzetten of te annuleren.
6.5 Voor het aanvragen of wijzigen van een Praktijkexamen worden er administratie kosten in rekening gebracht. Kosten die het CBR berekend komen voor rekening van de leerling.
6.6 Voor het Praktijkexamen worden kosten in rekening gebracht voor administratie, het gebruik van het voertuig, de aanwezigheid van de instructeur en eventueel een rijles vlak vóór je examen. Toeslagen vanuit het CBR zijn ook voor rekening van de leerling.

ARTIKEL 7 – Herexamen
7.1 Herexamen B, B-FA, BNOR wordt alleen gereserveerd indien de leerling alle openstaande bedragen vóór aanvraag Herexamen heeft voldaan.
7.2 De leerling minimaal 8 lessen tussen de examens afneemt.
7.3 Als de leerling niet of te laat op het Herexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt dan te vervallen.
7.4 Mocht het Herexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen (de werkelijk gereden uren).
7.5 De rijschool houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het Herexamen te verzetten of te annuleren.
7.6 Voor het aanvragen of wijzigen van een Herexamen worden er administratie kosten in rekening gebracht. Kosten die het CBR berekend komen voor rekening van de leerling.
7.7 Voor het Herexamen worden kosten in rekening gebracht voor administratie, het gebruik van het voertuig, de aanwezigheid van de instructeur en eventueel een rijles vlak vóór je Herexamen. Toeslagen vanuit het CBR zijn ook voor rekening van de leerling.

ARTIKEL 8 – Beëindiging van de les- en pakketovereenkomst zonder restitutie van alle betaalde gelden.
8.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

 • De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5).
 • De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
 • De gezondheidsverklaring bewust niet naar waarheid is ingevuld.
 • Indien de leerling verhuist naar ander postcode gebied dan bij aanvang les overeenkomst.
 • Indien de leerling 6 maanden niet heeft gelest zonder aangetekende schriftelijke opgave van redenen.
 • De leerling zich niet houdt aan het (schriftelijk) overeengekomen lesplan t.b.v. TussenTijdse Toets of Praktijkexamen B, B-H, B-FA, B-H-FA, BNOR.
 • De leerling lessen afzegt of wil verplaatsen van overeengekomen lesplan t.b.v. TussenTijdse Toets of Praktijkexamen B, B-H, B-FA, B-H-FA, BNOR.
 • De leerling 3 keer zonder opgave de geplande les niet heeft gereden (zie artikel 2.3).
 • De leerling 3 keer last-minute, binnen 24 uur, afzegt (zie artikel 2.3).

ARTIKEL 9 – Aanvullende afspraken
9.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.
9.2 Echter deze Algemene Voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 10 – Lespakketten, extra lesuren
10.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan de TussenTijdse Toets en/of het Praktijkexamen dan kan de leerling nog geen gebruik maken van de TussenTijdse Toets of het Praktijkexamen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor de TussenTijdse Toets en/of het Praktijkexamen, het “Plan van Aanpak” (het lesplan) gaat in goed overleg met de instructeur.
10.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen TussenTijdse Toets gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).
10.3 De rijschool is niet verplicht om restitutie te verlenen op afgenomen lespakketten, extra lesuren of CBR gelden.
10.4 Als de leerling een bundel Na Pakket heeft aangeschaft en hij/zij maakt dat Pakket niet af, uitgezonderd de redenen genoemd bij artikel 8.1, dan heeft hij/zij recht op restitutie. De verkregen restitutie die is toegepast op de grootste bundel komt te vervallen. Het standaard tarief van de kleinste bundel Na Pakket wordt dan toegepast. Minus de administratie kosten á € 50,-. Na Pakket lessen moeten in één keer voldaan worden vóór aanvang van de eerste les na Pakket, zie artikel 3.4.
10.5 De All-in Pakketten bevatten een T.T.T. en een Praktijkexamen, standaard tarief (dit is een niet retourneerbaar bedrag). Het Instap Pakket bevat een Praktijkexamen, standaard tarief (dit is een niet retourneerbaar bedrag). Bij elk Pakket moet een T.T.T. worden afgelegd. Wordt er gebruik gemaakt van een Faalangstexamen dan worden deze kosten doorberekend aan de leerling. Bij een Rijtest of een ander nader onderzoek rijvaardigheid worden de kosten van de Rijtest of het nader onderzoek rijvaardigheid (plus administratiekosten, het gebruik van het voertuig, de aanwezigheid van de instructeur en eventueel een rijles vlak vóór) doorberekend aan de leerling.

ARTIKEL 11 – Vrijwaring
11.1 Als de leerling tijdens de rijles of TussenTijdse Toets of het Praktijk examen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden of aan de lesauto, dan gelden de volgende afspraken:

 • De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De instructeur zit immers naast de leerling en kan zo nodig ingrijpen. De rijschool draagt dan zelf het risico.
 • Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan zal de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan zal de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan zal de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
 • De rijschool zal de leerling ook aansprakelijk stellen als hij/zij niet de aanwijzingen/instructie opvolgt.
 • Kosten die gemaakt worden voor het schoonmaken na bevuiling van de lesauto door de leerling zullen doorberekend worden aan de leerling. Het R-principe.

11.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan zal de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 12 – Geschillen
12.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13 – Sponsoring
13.1 Voorwaarden Sponsoring:

 • Autorijschool Twan en desbetreffende sportclub hebben afspraken gemaakt hoe de sponsoring eruit ziet. Meerdere opties zijn mogelijk.
 • Autorijschool Twan is de enige rijschool met wie de sportclub een sponsoring aangaat.
 • De sportclub promoot Autorijschool Twan actief binnen de club, op social media en website.
 • Autorijschool Twan noemt de club ook op zijn website en op social media.

13.2 Gebruik maken van de sponsor actie:
Als lid van de vereniging kun jij gebruik maken van een speciale actie. Deze actie is club afhankelijk.

ARTIKEL 14 – Actie(s)

 • Het Pakket Junior is speciaal voor 16-jarigen.
  Je start op je 16e met je Theorie en aansluitend bij 16,5 jaar volg je een van de All-In lespakketten.
 • Lestegoed verkregen via een Giftcard is te gebruiken i.c.m. een van onze All-In lespakketten.
 • Acties kunnen niet in combinatie met elkaar gebruikt worden.
 • Acties gelden i.c.m. het aangegeven LesPakket, of standaard met een Alles-In-Een Pakket.
 • Een gratis verkregen rijles kan aan het einde van het lespakket gebruikt worden. Deze is niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar.

 

(Prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden.